Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че стартира процедурата " Адаптирана работна среда". Целта на процедурата е предоставяне на 100% безвъзмездна помощ на предприятията за постигане на адаптирана работна среда с цел посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

С отпуснатите по процедурата средствата, могат да се закупуват колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, в това число и аспирационни и вентилационни системи .

Фелдер Груп България може да Ви съдейства за изготвянето на проекти за кандидатстването по тази процедура, като Ви предостави професионална консултация и информация за подходящите подходящите аспирационни системи на марките  FELDER и Hammer, които фирмата представлява за България.

София 1870

РУМ Кремиковци, етаж 2

Процедура „Адаптирана работна среда“

Цел на процедурата: предоставяне на безвъзмездна помощ на предприятията за постигане на адаптирана работна среда с цел посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

Допустими кандидати:

1) Tърговци по смисъла на Търговския закон

2) Отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души), средно предприятие (персонал от 50 до 249 души) или голямо предприятие (персонал ≥ 250 души).

Допустими дейности:

 1. Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд, изготвяне на „зелени“ карти за организация на работните процеси;
 2. Осигуряване на превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“ – психологическа подкрепа.
 3. Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло
 4. Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. Тук могат да бъдат включени дейности за защита от:
 • - Прах, токсични и други вредни вещества – аспирационни и вентилационни системи
 • - Наднормен шум – защитни прегради, шумоизолации на стени и тавани, звукоизолационни дейности
 • - Вибрации при работа на машини и съоръжения
 • - Навлизане в опасни зони – ограждения, предпазители, блокировки
 • - Падащи предмети – изграждане на козирки, навеси и пр.
 • - Падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон – парапети, перила и пр.
 • - Допир до горещи повърхности
 • - Потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах.
 • - Неблагоприятен микроклимат – системи подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение – климатични системи, вентилационни системи и др.
 • - Пожар и взрив – пожароизвестяване и др.
 • - Други, дейности свързани с обезопазяване и защита по време на работния процес
 1. Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

Допустими разходи:

 • - Разходи за услуги
 • - Разходи за материали – закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
 • - Разходи за материални активи – закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд; обзавеждане и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията
 • - Разходи за СМР – ремонт – основен или текущ, свързани с дейностите по осигуряване на колективни предпазни средства и обезопасяване на обекти, технологични процеси и машини, както и за ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и спорт.
 • - Непреки разходи

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта: 391 166 лв.

Процент на финансиране:

 • - 100% за микро, малки и средни предприятия;
 • - 80% за големи предприятия.

Общ бюджет на процедурата: 100 000 000 лева

Краен срок за кандидатстване: 31 декември 2023 г., 17:00 часа